Vedtægter for
Bække Sportsforening
af 1894

Vedtægter for Bække Sportsforening

Pkt. 1
Foreningens navn er Bække Sportsforening. Den er stiftet den 14. september 1894, og har hjemsted i Bække, Vejen
Kommune, Region Syddanmark.

Pkt. 2
Foreningens formål er, at udøve idræt, samt tværgående aktiviteter, for derved at skabe et godt sammenhold og
kammeratskab mellem foreningens medlemmer. Samt at medvirke til at skabe et større sammenhold i Bække og omegn.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Pkt. 3
Foreningen tilknyttes ikke-politiske organisationer, som er relevante for dens arbejde,
herunder: DGI Sydvest, DHF, JHF kreds 8, DBU, JBU Region 4.

Pkt. 4
Som aktive medlemmer optages såvel voksne som børn.
Som støttemedlemmer kan enhver optages via tegning af støttemedlemsskab.
Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ulønnede trænere, hjælpere og instruktører optages automatisk som
støttemedlemmer, øvrige medlemmer er aktive i forhold til den aktivitet de er tilmeldt og har betalt. Medlemmer skal
opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser for foreningen.
En Enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Dette skal begrundes skriftligt.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Pkt. 5
Foreningen ledes af en bestyrelse og en række udvalg. Et udvalg består af 1-3 personer.
Udvalgene er selvsupplerende med egen forretningsorden og budget, under ansvar over for bestyrelsen. Det er
bestyrelsen der opretter, aktiverer og nedlægger et udvalg. Kontaktpersonen skal godkendes af bestyrelsen.

Pkt. 6
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
1. Formand
2. Næstformand 
3. Kasserer
4. Sekretær
5. Tre bestyrelsesmedlemmer
Alle valg gælder for to år, dog forskudt, således at 4 medlemmer er på valg i ulige år og 3 medlemmer i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Desuden vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder i 2 år, dog forskudt således, at der er 1 suppleant på
valg hvert år.
Der vælges 2 revisorer og 2 revisor-suppleanter, som alle vælges for et år ad gangen.

Pkt. 7
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personlig for indgåede økonomiske forpligtigelser.
Foreningen hæfter for disse forpligtigelser med den respektive formue
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
  
Pkt. 8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før denne.

Pkt. 9
På den årlige generalforsamling behandles følgende:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar måned og denne indkaldes med angivelse
af dato og klokkeslæt med min. 10 dages og max. 30 dages varsel. Indkaldelsen skal ske til offentliggørelse i
lokalområdet f.eks. via facebook.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen af de stemmeberettigede
fremmødte). Ændring af foreningens vedtægter kræver dog mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede fremmødte på
generalforsamlingen.
Stemmeberettiget er ethvert medlem eller støttemedlem, der er fyldt 16 år samt forældre til børn under 16 år. Der kan
maks. være 2 stemmer pr. husstand. Gyldigt medlemskort/kvittering forevises ved afstemning.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem og støttemedlem, der er fyldt 16 år samt forældre til aktive medlemmer
under 16 år.
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgene
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter ifølge vedtægter
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
9. Eventuelt.

Pkt. 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller en 1/4 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget af bestyrelsen.

Pkt. 11
Formanden tegner foreningen i det daglige arbejde.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt frem, heriblandt formanden.
Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningsreferat med gengivelse af det passerede på mødet og beslutninger
ført til protokol. Mødereferaterne nummereres, dateres og opbevares hos formanden og sekretæren, på hvert møde
startes med godkendelse af det sidst udleverede referat.

Pkt. 12
Kassereren afleverer driftsregnskab/budget og status til revisorerne 14 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 13
Foreningen kan opløses når 2/3 af deltagerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m. hos DGI, Sydvest.
Såfremt der i løbet af 10 år oprettes en ny forening i Bække-området med samme aktiviteter som Bække Sportsforening tilfalder formuen m.m. denne - i modsat fald tilfalder formuen m.m. kulturelle formål i Bække.


Disse vedtægter er ændret og ajourført den 04.04.2022.

 

 

 

Copyright © Bække Sportsforening af 1894 | 6622 Bække | CVR.: 29518912